Dağistan Cumhuriyeti dil ve din

ÖZERK TÜRK CUMHURİYETLERİ-GERİ DÖN
Diller Ülkesi

        
       Dağıstan'da otuzdan fazla olduğunu belirttiğimizTurani gruplar adedince lehçe (bazen dil) mevcud olup, her grup kendi dil ve lehçesiylekonuşmaktadır. Özellikle dağlık bölgede çok farklı dillerin konuşulmasısebebiyle vaktiyle Araplar'ın kullandığı Cebelü'l-Elsine (Diller Dağı) tabiri bugünde kullanılmakta, Rusça'da da aynı manada olmak üzere Gora Yazıkov denilmektedir. Dağıstan'da,yukarıda da değinildiği gibi, yalnız bir iki köyün konuştuğu ve 200-300 aileden başkakimsenin anlamadığı diller bulunmaktadır.

      Yapılan tasniflere göre belli başlı Dağıstandilleri olarak birinci grupta Avar, Andi, Didoy ve Arçi; ikinci grupta Darga (Hurkili);üçüncü grupta Lak(Gazi-Kumuk); dördüncü grupta da Lezgi dil grupları yer alır. Dağıstan'ınasıl yerli ahâlisinin Lezgiler olduğunu yazan Şemseddin Sâmi'ye göre, Dağıstandillerinin temelini de Lezgi dili oluşturmaktadır.
"...Her halde Lezgi kavmi pek küçük bir yerde yaşadığına göre müttehidü'l-lisan(dil birliği) olması iktiza ederken, bir çok şu'be ve kabilelere münkasim (bölünmüş)olub, bunların her biri kendine mahsûs bir lisanla mütekellimdir (konuşmaktadır).

      Dağıstan dillerinden yerliolanlar İber-Kafkasya, Kumuk ve Nogay dilleri ise Türk dil grubuna aittir. Türk dilleriülkenin yalnız düzlük bölgelerinde yayılmıştır. Bugün Dağıstan'da Hun, Avar,Bulgar, Hazar ve Oğuz Türkleri'ne ait bazı yer isimleri hâlâ muhafaza edilmektedir.Sovyet sisteminden önce Türkçe düzlük bölgelerde hakim dil olup, dağlı kabilelerarasında da anlaşma dili vazifesi görürken, bugün bu fonksiyonu Rusça görmektedir.Halkın %71'inin bu dili kullandığı ülkede hemen hemen bütün teknik bilgiler Rusça'dır.Rusça, sosyal ve ekonomik hayatta büyük bir anlaşma kolaylığı sağlamaktadır. DağıstanAnayasası'na göre 11 dile her yerde kullanma serbestiyeti verilmiş bulunmaktadır.Halen Dağıstan radyosu bu dillerden dokuzunda yayın yapmaktadır.

 

Dil Birliği Problemi

        
       Turan birliğinin en başında gelen Dil problemiburada da karşımıza çıkmaktadır.
Çok sayıda dilin konuşulduğu Dağıstan'da dil birliğini sağlamak her zaman ilk sırayıişgal eden önemli meselelerden biri olmuştur. Bugün ortak anlaşma dili Rusça olmaklabirlikte, araştırmalar, Dağıstan dillerinin Türkçe etrafında birleşmeye doğru birtekâmül seyri takip ettiğini göstermektedir. Ancak bu birleşmeyi diğer dillerinortadan kalması şeklinde anlamamak gerekir. Buradaki birleşmeden kasdedilen, Türkçe'ninDağıstan halklarının konuştuğu ortak bir anlaşma dili haline gelmesidir. Buna örnekolarak, 1860'da Kaluga'da sürgün hayatı yaşarken Şeyh Şâmil'i ziyaret edenRuslar'dan İ. Zahar, hatıratında Şeyh Şâmil ile Avarlar'dan oluşan maiyyetinin AzerîTürkçesi konuştuklarını ve Kazan Türkleri'nden olup Rus ordusunda hizmet görenaskerler ile bu dil ile anlaştıklarını anlatır.
Diğer taraftan, Âsâr-ı Dağıstan adlı meşhûr eserin yazarı Mirza Hasan EfendiAlkadarî gibi muhtelif Dağıstan kavimlerine mensup yazarların Sovyet sistemine kadarkitap ve gazetelerini Türkçe olarak neşretmeleri ve 1917 Rus İhtilali 'nden sonra,gerek Dağıstan'da kurulan milli devletin sınırları içinde gerek Çerkezistan'da veÇeçen, İnguş, Oset, Balhar, Karaçay ve Nogay ülkelerinde, tedrisatın ilkmekteplerde mahalli dillerde yapıldıktan sonra orta mektepten itibaren Türkçe yapılmasınave umûmi devlet dili olarak Türkçe'nin kullanılmasına karar vermeleri, hatta mahallidilin Türkçe olduğu Dağıstan'da Osmanlı Türkçesi'nin İstanbul lehçesinin resmidil olarak kararlaştırılması....bu süreci doğrular mahiyettedir.

       Türkçe Dağıstan'da bu mevkiini1930 yılına kadar devam ettirmiş, bu tarihte Rusça umumi devlet dili olarak kabuledilmiştir. Bundan sonra kabileler arasında irtibat dil vazifesini görmekle beraber, Türkçetedrisat, yalnız Türkler'le meskûn mahallere münhasır kalmıştır. Rusça'nın resmidil haline getirilmesi ile yavaşlayan 'Dağıstan dillerinin Türkçe etrafında birleşmeyedoğru gösterdiği tekâmül seyri' nin Sovyetler'in çözülerek bağımsız TürkCumhuriyetlerinin ortaya çıkması sonucu Türkçe'nin yeniden önem kazanması ve RusyaFederasyonu'nun demokrasiye geçmiş olmasıyla bugün yeniden hız kazanacağı tahminedilebilir. Bugün Türk Cumhuriyetlerinde sayıları yüzlerle ifade edilen ve Dağıstan'ınMohaçkale ve Derbent gibi en büyük şehirleriyle, Botlıh gibi kışın ancak havayoluile ulaşılabilen yerleşim birimlerinde de açılan ve Türkçe eğitim yapan özel Türkliseleri ile Derbent'te de örneği bulunan yüksek öğretim kurumlarının sözü edilenbu sürece katkıda bulunacağı muhakkaktır.

       Dağıstan 'da Arapçada çok önemli bir yere sahip olmuştur. İslâmiyet'in kabulü ile birlikte Arapça'yakarşı büyük bir alâka uyanmış, Arap alfabesi Dağıstan dillerinin de alfabesihaline gelmiştir. Yukarıda da belirtildiği gibi, henüz İslâm'ın bu topraklara girdiğiVII. Yüzyılda Dağıstan'ın sanat eserlerine kûfî hatla damgasını vuran Arap dili1917 yılına kadar bütün Dağıstan halkları için edebiyat ve bilim dili olarakfonksiyon görmüştür.
XIX. yüzyılın başlarına gelindiğine Dağıstan'ın mescid ve medrese bulunmayan köyükalmamıştır. Bu mescid ve medreselerde Arapça, Türkçe, Farsça ve yerli Dağıstandillerinde eserlerin bulunduğu zengin kütüphaneler bulunuyordu.

Edebiyat

        Dağıstan dillerinin sonzamanlara kadar yazılarının olmayışı edebiyatlarının daha çok sözlü olarak inkişafetmesine yol açmıştır. Çok zengin olan folklor, etnik farklılıklara rağmen, Türklerinkide dahil olmak üzere, her bakımdan bir bütün oluşturur. Masallar, atasözleri,bilmeceler, ....gerek manâ, gerek şekil bakımından Türkler'de olduğu gibidir vebirbirinden iktibas edilmiş intibaını verir. Halk türküleri ve destanlarda başta ŞeyhŞâmil olmak üzere Dağıstanlı mücâhidlerin kahramanlıkları dile getirilir. AyrıcaHz.Peygamber ile Ehl-i Beyt ve Ashâb-ı Kirâm'ın hayatını anlatan manzum eserler deyaygındır. Hassas bir kalp, engin bir hayal ve ince bir zekânın ürünü olan şiirler,şarkılar ve ağıtlar çoğunlukla kadınların eseridir. Bunlar, kahramanlık, ahlâkiüstünlük ve vatanseverliğin tebcil ve tescil için söylenmişlerdir.

      Dağıstan kavimlerinin kendi yazılarınınolmadığı asırlar öncesinde büyük şairlerin eserleri Arapça olarak yazılmıştır.Yazılı edebi eserlerin tarihi Dağıstan kabilelerinde bilhassa Avarlar ile Laklar'daXVII. Asırda başlar, Lezgiler ve Kumuklar ise yazılı edebiyata XIX. Yüzyılda geçmişlerve onlar da özgürlük konusunda manzum eserler yazmışlardır. Lezgi dilinde harflerleilk matbû esere 1928'den sonra rastlanır. Yazılı edebiyatın ilk örnekleri arasındaLeyla ve Mecnûn, Tâhir ile Zühre gibi edebi eserler, Dağıstanlılar'ın Ruslar'la mücadelesinianlatan kahramanlık hikayeleri ve tıbba dair kitaplar bilhassa yaygındır. Türkü vedestanlarda olduğu gibi kahramanlık hikayelerinde de İmam Şâmil milli kahraman sıfatıylamerkezi bir yer işgal eder. Dağıstanlı meşhûr şair Resul Hamzatov'un Dağıstanedebiyatına dâir eseri Benim Dağıstanım adıyla Türkçeye çevrilerek basılmıştır.

     Yerli Dağıstan dillerinin bugünküdurumu ise pek parlak görünmemektedir. Sovyetler zamanında etnik grupların kültür vetarihine önem verilmemesi sebebiyle, bu gruplara mensup insanların çoğu kendi dil,tarih ve kültürlerine yabancılaşmış durumdadırlar. Her ne kadar milli tiyatrolar,gazete, radyo ve televizyon programları ve orta öğretim seviyesinde mahalli dildersleri bulunsa bile Dağıstan dillerinin durumu ağır hasta sayılabilir. Hemen hemenbütün diller Rusça kelimeler tarafından işgal edilmiş durumdadır. Mesela Kumukdili, gramer yönünden modern diller seviyesinde olmakla birlikte, kelime hazinesi bakımındançok fakirleşmiş, yaklaşık 20 bin Rusça kelime bu dil içine yerleşmiştir. Mahallidillerin orta öğretim kurumlarında okutulması, ancak bu dillerin yoğun olarak konuşulduklarıyerleşim bölgelerinde faydalı olmaktadır. Şehirlerde ve çok sayıda milletin yaşadığıyerlerde ise milli dilin konuşulması ancak ailenin özel ihtimamına bağlı bulunmaktadır.Bu konuda duyarlılığını kaybetmiş ve milli dilin önemini unutmuş olan aile çocuklarıöz kültürlerinden kopma noktasına gelmiş bulunmaktadır. Nitekim, resmi dilin Rusçaolması ve eğitim ve iş hayatında bu dilin hakim bulunması sebebiyle Sovyetler dönemindebirçok aile çocuklarının Rusçayı öğrenmesine özen göstermiştir.

     Halen yaşanan ekonomik kriz ve bukonuda yeni her hangi bir eğitim programının olmaması milli dillerin gelişme şansınıengellemektedir.
Dağıstan'da bugün Rusça önemini kaybetmemekle beraber, İngilizce ve Türkçe gibi diğerdünya dillerine karşı yoğun bir alâkanın mevcud olduğu ve bu dillerde eğitime önemverildiği görülmektedir.

Din

        Dağıstan VII. Yüzyılın40-50'li yıllarında Emeviler döneminde İslâmiyet ile tanıştı. İslâm'ıngelmesiyle birlikte putperestlik, Hristiyanlık, Zerdüştlük ve Yahudilik dinlerininyerini almaya ve Dağıstan halkları kademe kademe müslüman olmaya başladılar. Dağıstan'ınilk İslâm merkezi, Müslüman Arap akınları sonucu 652-53 yıllarında fethedilenDerbent oldu. İlk müslüman olan bölgeler Tabasaran, Kumuk, bazı Lezgi bölgeleri veözellikle Saruh oldu. Derbent'ten sonra Hunzah, Batri, Tarki ve Kaytag da İslâm şehirlerihaline geldiler.
Dağıstan'ın çağdaş yazarlarından Resul Magomedov, İslâm'ın kendilerine nelerkazandırdığı konusunda şunları yazıyor:
"İslâm'dan önce bütün Kafkas kavimleri gibi Dağıstan halkları da dil,din, etnik yapı ve coğrafi bakımdan birbirinden kopuk durumda idiler. Bu durum kavimlerarasıda şiddetli düşmanlıklara ve çatışmalara yol açıyordu. Yerli kavimlerinhemen tamamının müslüman olmasıyla Dağıstan kavimleri arasında din birliği sağlanmışve kavimler arası etnik çatışmalar da ortadan kalkmıştır. Bu ihtilaflar devametseydi, vatanımız için çok büyük felaketler söz konusu olurdu. Medreselerin heryere yayılması sayesinde bu birlik sağlandı. Bu medreselerden yetişen âlimler, müftüler,din hocaları çok milletli çevrede çatışmaların önlenmesinde çok önemli rol oynadılar.İslâm, en zor anlarda Dağıstan halklarını bir araya getirdi ve kavimleri birbirineyakınlaştırdı. İslâm böyle bir amaca bugün de hizmet etmelidir."

      Gerçekten, İmam Şâmil Ruslar'a karşı yürüttüğübağımsızlık savaşı ile yakınlarda cereyan eden ve yukarıda değindiğimizAzeri-Lezgi anlaşmazlığı örneğinde olduğu gibi, din birliği en zor anlarda Dağıstanhalklarını bir araya getirmeye yetiyordu. İslamiyetle birlikte Dağıstan halklarıarasında eğitim ve medeniyet gelişmiş, dini, edebi ve tarihi eserler ortaya konmuştur.Riçi ve Kumuk'ta VII. Yüzyılda Araplar tarafından kûfî hatla yazılmış eserlerbulunmuş; kabir taşlarında, metal ve ağaç eşyalarda Arap epigrafisinin(hat) zenginörnekleri tesbit edilmiştir. Yukarıda geçtiği gibi, Dağıstanlı şairlerin ilk şiirleriniArapça olarak yazmaları, bu dilin baştan beri Dağıstan kültürüne ne derece nüfuzettiğini göstermektedir.

      Dağıstan nüfusunun büyükçoğunluğu Sünni Müslümandır. Özellikle XVIII. Yüzyıldan itibaren Nakşibenditarikatı Ruslar'a karşı yürütülen mücadelede gösterdiği etkinlikle büyük bir nüfuzkazanmıştır. Dindar olan halk ilme büyük önem vermiş ve hemen her dağ köyündebir medrese yaptırmıştır. 1913'te Dağıstan'da 360'ı ulu cami olmak üzere 2060 camivardı. Komünizmin dini müesseseleri henüz yıkmaya başlamadığı 1928 yılında da810 medrese ve camilere bağlı 400 okul bulunmaktaydı. Asrın başlarında din adamlarınınsayısı da 35-40 bin civarıda olup, dini esaslara göre işleyen yönetimde din adamlarının(ulema) büyük bir etkinliği vardı. Bunlar her avulda (köy) bulunuyor, temiz yaşantılarıylaşöhret kazanıp halka her konuda örnek oluyorlardı. Ulemanın halk üzerindeki tesiriRus işgali karşısında kendisini göstermiştir. Çar ordularının XIX. Yüzyılın başlarındaDağıstan'a yaptığı hücumlara tek başına karşı koyamayan hanlık ve beyliklerekarşılık; Gazi Muhammed, Hamzat Bek ve İmam Şâmil gibi din adamları, Dağısta, Çeçenistanve Batı Kafkasya halklarını açtıkları İslâm bayrağı altında toplamayı başarmışlarve otuz yılı aşkın bir zaman bütün dünyayı kendilerine hayran bırakan bir direnişörneği sergilemişlerdir. İmam Şâmil'in 1859'da teslim olmak zorunda kalması ileezilen mücadele sonra da söndürülememiş, 1877 yılında yeniden canlanan Dağıstanve Çeçenistan milli özgürlük hareketlerinin öncüleri, daha sonra Türkiye 'ye gelenÖmer Ziyâeddin Dağıstanî'nin de aralarında bulunduğu yine bu ulema zümresi olmuştur.

      Sovyet hakimiyeti altındabu camiler yıkılarak sayıları 27'ye düşmüş, medreseler ise tamamen yok edilerekbinlerce paha biçilmez el yazmaları, Kur'anlar ve dini eserler yakılmıştır.Dağıstan'ıniftiharı ve İslâm dünyasında meşhur binlerce âlim ve müderris toplama kamplarındaöldürülmüştür. Böylece Dağıstan, Sovyet hâkimiyeti altında tarihinde görmediğimaddi ve manevi kültür tahribatına uğramıştır. Bu büyük tahribatın ve tarihizenginliklerini kaybettiklerinin farkında olan bugünkü Dağıstanlı yazarlar, halen Dağıstan'dayaşanan sosyo-kültürel dejenerasyon ile alkol bağımlılığı, suçluluk ve her türlüahlaki çöküntünün bu hafıza kaybından kaynaklandığı ifade etmekte, buna karşılık,mescidlerin yeniden açılması ve yaşlılarla birlikte binlerce çocuğun açılanmedreselerde ve evlerde dini bilgileri yeniden öğrenmeye başlamaları sebebiyle geleceğeümitle bakmaktadırlar. Gerçekten bugün Dağıstan'da kapalı bulunan camilerin açılmasınınyanısıra halen çok sayıda cami de inşa edilmektedir.

     Dağıstan Müslümanları yaşananbüyük ekonomik sıkıntılara rağmen hac ibadetine de büyük önem vermekte ve her yılbinlerce Dağıstanlı zor şartlara rağmen hacca gitmektedir.
Anayasaya göre Rusya Federasyonu demokratik ve laik olup, din devletten ayrılmıştır.Ancak pratikte durumun farklı olup evden çıkmadan, sadece televizyon ve radyo yayınlarıile basın dünyasında dinlere eşit yaklaşılmadığını herkesin görebileceği Dağıstanlıaydınlar tarafından dile getirilmekte ve Hristiyan Ortodoksluğun aşama aşama devletdini haline getirildiği ifade edilmektedir.

     Yetmiş yıllık din karşıtıbir uygulamaya rağmen bugün hâlâ Arapça bilen insanlara rastlanması, yeni açılanorta ve yüksek öğrenim kurumlarında Arap Dili ve Edebiyatı bölümlerinde büyük birrağbet gösterilmesi Dağıstan'nın bugünkü dini yapısı hakkında fikir vermektedir.

Dağlı Kültürü

        
       Dağıstan âdetleri denince genel olarak akla 'DağlıKültürü' gelir. Dağlı kültür, Kafkas Dağlıları'nın asırlar boyu kendi aralarındaoluşturdukları ve onlara benlik ve şuur kazandıran karakterler bütünüdür. Dağlılar'daörf ve adetler, eski devirlerden beri yazılı olmayan bir kanunlar manzumesi mevkiinimuhafaza etmiştir. Sosyal yapının temeli olan aile içinde ve aileler arasındagelenekler, daima bir merasim halinde uygulanır. Bu durum milli benliğin devamını sağlayankuvvetli bir disiplinin varlığını gösterir.Eskiden kan davası, adam veya kadın kaçırma,hırsızlık gibi bazı kötü âdetler de bu Dağlı Kültürün bir parçası olarak bazıkavimler tarafından da teşvik ediliyordu. Meselâ Dağlı kültüre mensup Çeçenler'debaşkalarının sürülerini sürüp götürmek, yol kesmek, düşmanlarını öldürmek....şerefliişler sayılıyordu ve durum genç kızlar tarafından teşvik ediliyordu. Öyle ki, böylebir işle kendisini ispatlamadan genç bir kıza talip olan kimse hakir görülüyordu.

       Müslüman olduktan sonra, özellikleİmam Şâmil döneminde bu hastalıklar büyük oranda tedavi edilmiş ve Dağlı kültür,az sonra bir parçasını sunacağımız insani ve ahlâki erdemler bütünü haline gelmiştir.Dinin tesirinin azaldığı veya otorite boşluğunun doğduğu zamanlarda ise, özelliklekan davalarının tekrar ortaya çıktığı görülmüştür. Dağıstanlılar'ın âdâtdedikleri âdetler bunlar için kanun hükmündedir. Âdetlerine son derece bağlı olanDağlı kavimlerde bütün kararlar ve suçlara cezlar bu âdetlere göre verilirdi. Müslümanolduktan sonra Şeriat âdetlerin yerini almış, ancak İmam Şâmil bunun için çok mücadeleetmiştir. Sonunda Şeriatı benimseyen Dağıstanlılar, buna da çok şiddetli olarak bağlanmışlarve Dağlılar üzerinde her hangi bir konuda etkili olabilmenin yolu, Şeriat ölçülerineuymak olmuştur. Rus Çarı bunu bozmaya çalışmış, fakat başaramamıştır.
Dağıstanlılar'da en köklü âdetlerden biri misafirperverliktir. Dağlı atasözünde,"Öyle bir gün olsun ki, evine misafir gelmesin"denmiştir. Bu atasözüyle, Dağlılarınevlerinde misafirsiz günün nadir olduğu ifade edilmektedir. Misafir, günün hersaatinde, gece ve gündüz gelebilir. Özellikle öğle ve akşam yemeklerinde sofraya, oan bulunmasa bile, misafir için ayrı yemek kabı konur.

      Köye bir yabancı geldiğindeönce camiye gider, tanışma faslından ve nereden gelip nereye gittiği öğrenildiktensonra, yabancı köyde tanıdığı yoksa yaşlılar tarafından mutlaka bir eve götürülerekmisafir edilir. Misafire evde ne varsa ikram edilir. Bir yokluk anında misafirin gelmesiev sahibini çok mahcup eder; böyle durumlarda komşular misafir sahibinin yardımına koşarlar.Kumuk atasözünde, "Misafire yemek yediremeyebilirsin, ama onu güler yüzle karşılamalısın"denmiştir.Yemeğe "Bismillah" diyerek başlanır. Misafir yemekten sonra evsahibine sağlık ve bereket için dua eder ve doyunca herkes "Elhamdülillah"der,sonra her iki elini yüzüne sürer. Köye yabancı bir tüccar geldiğinde, tanıdığıyoksa, ilk karşılaşan köylü onu evine götürmeli, daha sonra köylülere habervermelidir. Köylüler malını satıp bitirmesine kadar tüccarı yalnız bırakmazlar.

      Dağlılar, başka millettenolup köyde bulunan yabancıya, utanıp sıkılmaması için ona çok iyi davranırlar.Adam, kendilerinden birinin yaptığı takdirde affetmeyecekleri bir hata bile yapsa,mutlaka affedilir. Çeçenler'de de misafirperverlik kutsal bir görev olarak kabuledilmektedir. Gözünü kırpmadan öldürebileceği bir kimse, davetsiz bile olsa bir Çeçen'inevine misafi olsa, Çeçen bu misafirine dahi canını verebilirdi. Yaşlıya Saygı,misafirperverlikten sonra ikinci ve çok önem verilen bir âdettir . Yaşlıya saygı gösterme,mukaddes bir görev olarak kabul edilir. Yaşlılarına saygı göstermeyen milletleringeleceği olmadığına inanılır. Dağlı kültürüne göre, yaşlılar her zaman içinmilletin canlı hafızası olarak görülmüştür. Halk arasında yaşlılarla ilgiliolarak şu söz söylenmektedir: "Yaşlı ölür evde boş/Genç ölür kalbde boş"Dağlı kültüründe yaşlılar, değerli bir akıl kaynağı sayılır ve zor ve kritikdurumlarda onlardan daima tavsiye istenir. Yaşlıların olmadığı çoğu köylerde Dağlılar,tavsiye alacak kimseleri olmadığı için kendilerini yetim sayarlar. Dağlılar'da yaşlılarınolmadığı bir meclis düşünülemez ve hiçbir münakaşa onlarsız çözülmez. Aile içieğitim, yaşlıların kontrolündedir. Saygı konusunda yaşlıların yerli veya yabancıolmasının farkı yoktur.

      Ebeveyne ve diğer büyükleresaygı da Dağlı kültürünün önemli bir parçasıdır. Büyüklerden biri odaya girdiğinde,küçükler mutlaka ayağa kalkıp yer gösterirler. Büyükler yer göstermedikçe küçükleroturmazlar. Yemeğe önce büyükler başlar. Bir yaşlı, kim olursa olsun, gençlerinuygun olmayan davranışlarına müdahale edebilir. Yaşlıların yanında gençler kavgaedemez, oyun oynayamaz, sigara içemez. Dağlı atasözünde, "Saygı görmekisterse, saygı göster" denmiştir. Dağıstan'da halk inanç ve ibadetlerine çok düşkündür.Sovyet sisteminde önce her köyde cami bulunuyordu. Büyük merkezlerde ise Cuma namazıiçin büyük camiler vardı. Beş vakit namaz asırlar boyunca yerine getirilmektedir.Abdest için su yoksa temiz toprakta teyemmüm alınırdı. Dağıstan'da fakirlere yapılanyardıma'sadaka' denir. Her Cuma günü sadaka olarak evlere yiyecek dağıtılırdı.Genellikle sadakayı yakınları ölenler dağıtırlardı. Fakirlere yalnız yiyecek değil,yakacak da verilirdi. Mahsûlü az olan köye, komşu köyler yardım ederlerdi. Verilenzekâtlar fakirler için camide bir fonda toplanırdı. Eskiden bazı topraklar vekitaplar vakfedilirdi.

      Dağıstan'da Ramazan ayımukaddes bir ay kabul edilir. Bu ayda oruç (uraza) tutulur, yemek yedirilir, sadakaverilir. Oruç bitince bayram naması kılınır, Kur'an okunur. Kurban Bayramı'ndabayram namazından sonra tekbir okunur, Dağlılar birbirlerinin bayramını tebrik ederve kurban keserler. Cami imamının yanında Dağıstan'ın değişik yerlerinden öğrencilerbulunur. Bunlar camide yaşar, halkın verdiği sadakalarla geçinirlerdi. Sabah erkenkalkarak ilahiler okurlardı. Eskiden Dağlılar yola çıkarlarken yanlarına yiyecek çantasıve bir de baston alırlardı. Dindarsa eline bir de tesbih alır, genellikle su bulunanyerlerde dinlenir ve abdest alıp namaz kılarlardı. Dağıstanlılar'ın çok köklü âdetlerindenbirisi, "es-Selâmualeyküm", "Aleyküm Selâm" şeklindeki selamlaşmalarıdır.Bu âdet bütün milletler tarafından aynı sözlerler benimsenmiştir. Bu sözlerle, heryerde barış ve dostluk dilek ve düşüncesi ifade edilir. Dağıstan'da iki kişi veyabir kişi bir topluluk ile karşılaştığında mutlaka bu sözlerle selâmlaşılır. Buselâm sözlerinin yanısıra her milletin kendi dilinde, "Hayırlı sabahlar","Merhaba" anlamına gelen ve iyi dilekleri ifade eden çok çeşitli selâm sözleride vardır.

      Selâmlaşmanın arkasından.,sık sık karşılaşılmıyorsa tokalaşılır .Selamlaşmanın bazı kuralları da vardır:Atlı yayaya, küçük büyüğe, ayakta olan veya yürüyen oturana, tek olan kalabalığaselâm verir. Eskiden kadın erkeğe, erken kadına selâm vermez ve bir erkek, sadece kadınlarınbulunduğu bir eve girmezdi. Bugün bu âdet ortadan kalkmaktadır.
Dağlılar'ın savaş kültürü de ilginçtir. Dağlılar için düşmana teslimolmaktansa ölmek iyiydi; zillet içinde yaşamaktansa izzet içinde ölmeyi tercihederlerdi. Gerektiğinde kadın ve çocuklar da savaşta erkeklerine yardım ederdi. Ancakdüşman eline sağ geçmeyi kabul etmeyen kadın böyle durumda ya kendisini ve çocuğunuöldürür veya bunlar erkekleri tarafından öldürülürdü. Böyle durumlarda kadınlarçoğu kez kendilerini çocuklarıyla beraber uçurumlardan atarak intihar ederlerdi.Yaralı bir Dağlı, canını pahalıya satar, son nefesinde bile birkaç düşmanı öldürmeyikâr sayardı. Bir kısmına temas ettiğimiz ve düğün, nişan, cenaze, gıda,giyim......gibi ferdi ve sosyal hayatın diğer yönleri ile ilgili unsurları bulunan buDağlı kültürü, dağlık bölgelerde canlı bir şekilde varlığını devamettirmektedir. Bu gerçek Sovyetler zamanında da dile getirilmiş; Kafkas köylerindemilli- dini âdetlerin geniş ölçüde uygulanmakta olduğundan bahseden Agitator adlıbir dergi, bunları mazinin kalıntıları olarak değerlendirerek köklerinin kazınmasıgerektiğini yazmıştır.

      Şehirlerde ise özellikledin ve ibadet esaslı olanları yok denecek kadar zayıflamış olduğu görülmektedir. Yılbaşı,nevruz, doğum günü gibi din esaslı olmayan kutlamalara fevkalade önem verilirken; şehirlerde,Ramazan ve Kurban Bayramları ile kandil gecelerinin kutlandığına dair göze batacakbir faaliyet görülmemektedir. Bununla beraber '90lı yılların başından itibaren dinekarşı bir yöneliş çok bariz bir şekilde göze çarpmaktadır. Çok sayıda yenicamiler inşa edilmekte, Arapça ve din eğitimi veren okulları açılmaktadır.Misafirperverlik ise, ekonomik sıkıntılara rağmen öneminden bir şey kaybetmemişdurumdadır.

El sanatları

        Dağıstan'da XI-XIV. Yüzyıllararasında Müslüman Türkler'in etkisiyle figüratif taş heykelciliği gelişmiştir. Buokulun merkezinin küçük Kubaçi kenti olduğu sanılmaktadır. Eserlerin bir çoğuLeningrad, Louvre ve ABD müzelerinde sergilenmektedir. Kubaçi adı XV ve XVI. Yüzyıllardaİran'da yapılan ve büyük bir bütünlük arzeden bir grup İslâm seramiği için dekullanılmaktadır. Dağıstan'da demircilik ve halıcılık da geleneksel el sanatlarıarasındadır.

      Kubaçi'de el sanatlarında ihtisaslaşma da görülmüştür.Kimileri imalâtta, kimileri boyamada, kimileri de süslemede ihtisaslaşarak işininerbabı haline gelmiştir. Kız olsun erkek olsun, çocuklar da küçük yaşlardanitibaren eğitilerek mesleğe kazandırılmaktadır.
Balhar köyü ise çömlek işlerinde ihtisaslaşmış durumdadır. Ancak bu işde yalnızkadınlar çalışır, erkekler kil temini ve pazarlamak işleriyle meşgul olmaktadır.Bu sanat dalında da kızlar, küçük yaşlardan itibaren anneleri tarafından eğitilmektedir.Ancak Balhar'da bu sanatın son yıllarda eski câzibesi azalmış bulunmaktadır.

      El sanatlarındaTabasaranlar'ın ayrı bir yeri bulunmaktadır. Tabasaran kadınları çok eskiden beri dünyacaünlü kaliteli halıların üretimiyle meşhurdurlar. Tabasaran'da orijinal Safar-Çeçne,Murad-Çeçne, Vartar-Çeçne, Sabyat-Çeçne işlerinde tabiatın zengin güzelliklericanlandırılırı. Kadınlar, ceviz kabuğu gibi bitkilerden yaptıkları boyalarla halılarüzerinde tabiatın doğal renklerini aksettirmeğe çalışmaktadırlar.

Eğitim

        1989 rakamlarına göreDağıstan'da 600 orta dereceli okul, 27 meslek lisesi ve Dağıstan Devlet Üniversitesi'nebağlı beş yüksek okul vardır. Sovyetler döneminde fen bilimlerine ve materyalistfelsefeye çok büyük önem verilmiş ve ateizm dersi eğitimin hemen tüm kademelerindeokutulmuş, din eğitimine hiç yer verilmemiştir. Bu politikanın, Dağıstan halkınınbugün yaşadığı alkolizm, hırsızlık, adam öldürme, soygun, intihar, boşanma....gibisosyal ve ahlakî bunalımların artmasında etkili olduğu ve bu manevi boşluğun en azyaşanan ekonomik kriz kadar bu konuda belirleyici faktör olduğu görülmektedir.Halihazırdaki durumda eğitimin prestijinin düşmesi dışında pek bir şeyin değiştiğide söylenemez.

      Türk özel teşebbüsü de Dağıstan'da eğitim yatırımlarınailgi duymuştur. Antalya ve Bursalı işadamları, yukarıda sözü edildiği gibi, Mohaçkale,Derbent ve Botlıh şehirlerinde Türkiye'deki Anadolu Liseleri statüsünde 4 ortadereceli ve bir yüksek öğretim kurumu (Derbent Hümaniter Enstitüsü) açmışbulunmaktadır. Bu eğitim kurumlarının öğretim dili Türkçe olup öğretim elemanlarınınbüyük bir kısmı Türkiye'den sağlanmaktadır. Yerli halkın büyük ilgi ve teveccühünükazanan ve kaliteye büyük önem veren bu kurumların Türkiye'nin dış dünya, özellikleKafkas ülkeleri ile olan ilişkilerinde önemli bir köprü vazifesi göreceğini söylemekmümkündür.


ARİF ERTÜRK
 
selamunaleyküm.ARİF ERTÜRK
Reklam
 
HACE AHMET YESEVİ
 
BAŞINA SARIK BAĞLAR,
KENDİNE MÜRİT ARAR,
İLMİ YOK NEYE YARAR,
AHİR ZAMAN ŞEYHLERİ..
YUNUS EMRE
 
EMEKSİZ ZENGİN OLANIN,
KİTAPSIZ BİLGİN OLANIN,
SERMAYESİ DİN OLANIN,
REHBERİ ŞEYTAN OLMUŞTUR.
 
SİTEMİZİ ZİYARET EDEN 70653 ziyaretçi (141340 klik) KİŞİ BURADAYDI
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=